Mesteravató ebéd a 17. században

Nagyon sok érdekes és tanulságos okirat fekszik Kecskemét gazdag levéltárában – melyek közül az alábbi „menü” – mely a kecskeméti Érdemes Kovácscéh jómódjára és egykori nagy tekintélyére vet fényt.

 

Ez szintén csak azt igazolja, hogy az akkori boldog időkben milyen messze-hírű, erős céh volt az a kovácscéh – amelyik elengedhetetlennek tartotta, hogy az ifjú mester a mesteravató díszebédet a következő szigorú pontossággal készítse el és adja fel.

 

Középkori kovácsműhely (könyvillusztráció)

Idézet a korabeli okiratból:

„Az újonnan béállott ifjú mester tartozzék mester-asztallal, amely ilyen dispositióval és oróval legyen. Az Új Mester főzessen hat tál étket!

Első tál étek legyen káposztás. Hús egy disznó – orjával egészen fejestül, mely között legyen négy koncz.

Második tál étek tyúk édes lév – vel, melyben legyen tíz tyúk!

Harmadik tál étek riskásával két koczcza , kiben légyen tíz tyúk!

Negyedik tál étek fekete lév, négy jó kövér malaczczal.

Ötödik tál étek sült két jó öreg kövér fersal. pecsenye és két jó öreg kövér malacz töltve, ugyan ezen sült tál étek mellett légyen két béles, egyik malazsa szőlővel, másik riskásával sült!

Hatodik gyümölcs tál étek úgymint: perecz, dió, mogyoró, elegendő.

 

Pieter Brueger, Lakoma (1568.

 

És mindezek mellé az eledelek mellé azon új mester azon a napon elegendő bort, olyant, valamellyet kovácsmesterek szeretnek, tartozik adni.

Ezt is végeztük egész czéhül, hogy arra azt napra, melyen az új mester mester-asztalát megadgya, rendelünk két látó mestereket ü mellé, kik ez leirott rend, és mód szerint az megrendelendő, eledelekre jó lelkiismeret szerint vigyázzanak, és az ebédet elkészíttessék.

 

 

Korabeli kovácsszerszámok

 

Annakokáért mind az disznó orja, mind az húsz tyúkok, mind az hat malaczok és két fessál, pecsenyék ollyanok legyenek, mellyeket az arra rendeltetett látó-mesterek – bévehetnek! Hogyha penig az olyan új mester, ki azt czéhben bé akar állani, és ez fellyül megírt ebédet elkészítteti, akkoron megpanaszolná vagy közönségesen az czéhnek, vagy penig a mesterek közül valmelyik előtt panaszlóan valami tiszteletlen szót szóllana, rendeltük egész czéhül, hogy mindgyárást az egész czéh onnét felkelvén elmennyen és minden költsége hiába lévén, – mestersége nélkül ellégyen!”

Kelt az Úr 1653. esztendejében, Kecskeméten

 

 

 

 

 

Szerző: Horváth Tamás

Szólj hozzá Te is!

slots